Trasa dojazdu

Projekt nowej ustawy o rachunkowości: Księgowość małych firm będzie prostsza

 

4 marca rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości,  która umożliwi najmniejszym firmom prowadzącym księgi rachunkowe - tworzenie uproszczonych sprawozdań finansowych.


Po wprowadzeniu zmian roczne raporty mikropodmiotów będą mogły się składać jedynie z bilansu z informacjami uzupełniającymi oraz rachunku zysków i stat. Ponadto do wyceny aktywów i pasywów nie będą oni stosować wartości godziwej ani skorygowanej ceny nabycia. 

 

Z uproszczeń skorzystają głównie.

-  spółki handlowe (akcyjne, komandytowo – akcyjne, z o.o.), które w roku obrotowym, za który sporządza się sprawozdanie, nie przekroczyły dwóch z następujących progów: sumy bilansowej o wartości 350 tys. euro (tj. 1 486 380 zł – kurs przeliczenia jest stały 4,2468 zł za euro), przychodów netto w wysokości 700 tys. euro (2 972 760 zł) i średniego zatrudnienia w roku obrotowym – 10 osób;

- stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, fundacje, organizacje dobroczynności i opieki społecznej, przedstawiciele przedsiębiorców zagranicznych – jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej.

-  osoby fizyczne, spółki cywilne i jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, jeżeli przychody netto nie przekroczyły w poprzednim roku 2 mln euro (obowiązek prowadzenia ksiąg istnieje przy przychodach wynoszących co najmniej równowartość 1,2 mln euro).

 
Źródło: gazetaprawna.pl
Agnieszka Pokojska 04.03.2014