Trasa dojazdu

Prawa podatnika

 

 

Płacimy trzy razy wyższe podatki niż w Anglii

 

Ministrowie finansów - były i obecny - przekonują, że mamy w Polsce jedne z najniższych podatków, a wysokie to są w Wielkiej Brytanii. Prawda jest jednak brutalna. Brytyjczyk oddaje państwu niemalże tyle samo pieniędzy co Polak, ale zarabia kilka razy więcej - pisze "Fakt".

Gazeta postanowiła sprawdzić, kto naprawdę płaci więcej - Polak czy Brytyjczyk. U nas pensja minimalna to 1680 zł brutto. Płacimy więc z tytułu PIT i składek ZUS 443 zł, czyli 26,4 proc. pensji. Tymczasem Brytyjczyk przy pensji minimalnej 5220 zł oddaje mniej niż Polak bo 440 zł, czyli 8,4 proc.

Podobnie jest winnych krajach Europy. W Hiszpanii państwo zabiera 18,1 proc. z pensji minimalnej na poziomie 3172 zł, na Słowacji - 19,8 proc. Nawet u Francuzów, którzy muszą oddawać 1374 zł przy płacy minimalnej 5977 zł, to mniej niż w Polsce - 23 proc.


Mniejsze podatki niż my płacą także Czesi i Litwini.
Jak pisze gazeta, nie przeszkadza to ministrowi finansów wmawiać nam, że Polacy nie mają powodów do narzekań. Prawda jest jednak taka, dodaje "Fakt", że niskie to mamy pensje, od których państwo z roku na rok każe płacić nam coraz więcej.

 źródło: WP.PL / Fakt | dodane 2014-02-11

 

 

Znajomość praw podatnika pozwala podatnikowi dowiedzieć się, czego może oczekiwać i domagać się ze strony organu podatkowego. Poniżej znajduje się opis podstawowych praw i obowiązków podatnika.

Każdy podatnik ma prawo do:

zwrotu nadpłaty podatku

Nadpłata powstaje w sytuacji zapłaty podatku nienależnego lub podatku należnego, ale w wysokości wyższej niż wymagana. Podatnik jest w takim wypadku uprawniony do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku.

 

 korekty deklaracji

W przypadku złożenia deklaracji podatkowej zawierającej błędy podatnik jest uprawniony do złożenia korekty tej deklaracji. Należy jednak pamiętać, że prawo do korekty ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej, w odniesieniu do zobowiązania podatkowego, którego dotyczy postępowanie lub kontrola. Wraz z korektą należy złożyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty.

 

ochrony swoich danych

Dane zawarte w deklaracjach podatkowych oraz innych dokumentach i informacjach składanych organowi podatkowemu objęte są tajemnicą skarbową, której bezprawne ujawnienie grozi odpowiedzialnością karną.

 

ulg w spłacie zobowiązań podatkowych

Podatnik ma prawo wystąpienia do organu podatkowego z wnioskiem o zwolnienie płatnika z obowiązku pobrania podatku, zaś w przypadku samodzielnych wpłat zaliczek na podatek – z wnioskiem o ograniczenie poboru zaliczek na podatek. Podatnik powinien uprawdopodobnić, że zaliczki na podatek byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku należnego od dochodu przewidywanego na dany rok podatkowy.

Podatnik posiada także możliwość złożenia wniosku o odroczenie terminu płatności lub o rozłożenie na raty podatku lub zaległości podatkowej, a także wniosku o umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej. W tej sytuacji podatnik musi wykazać, że za udzieleniem ulgi przemawia jego ważny interes lub interes publiczny.

 

żądania zaświadczenia

W sytuacji, gdy urzędowe potwierdzenie określonych faktów lub stanu prawnego wymagane jest przez przepis prawa lub uzasadnione jest interesem prawnym podatnika, podatnik może żądać wydania przez organ podatkowy określonego zaświadczenia. Zaświadczenie powinno być wydane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

 

uzyskania pisemnej interpretacji podatkowej

Podatnik, nie będąc pewnym jakie przepisy prawa podatkowego należy zastosować w jego indywidualnej sprawie, może zwrócić się z wnioskiem o wydanie pisemnej interpretacji. Interpretacje takie wydają w imieniu Ministra Finansów dyrektorzy izb skarbowych w Bydgoszczy, Łodzi, Katowicach, Poznaniu i Warszawie. W wniosku, składanym na formularzu ORD-IN, należy przedstawić stan faktyczny oraz własną ocenę prawną tego stanu. Wniosek taki podlega opłacie w wysokości 40 zł.

 

czynnego udziału w postępowaniu podatkowym

Podatnik może aktywnie uczestniczyć, osobiście lub za pomocą ustanowionego pełnomocnika, w każdej czynności prowadzonego wobec niego postępowania podatkowego. Powyższe uprawnienie obejmuje możliwość wglądu w akta sprawy oraz sporządzanie z nich notatek, kopii lub odpisów. Przed wydaniem decyzji podatnik może także wypowiedzieć się co do zebranego w sprawie materiału dowodowego.

 

bycia powiadomionym o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej

Podatnik powinien zostać poinformowany o zamiarze dokonania kontroli podatkowej. Istnieją także ustawowe wyjątki, gdy organ podatkowy nie powiadamia o zamiarze wszczęcia kontroli, informując podatnika już po wszczęciu kontroli o przyczynach braku zawiadomienia. Kontrolę można wszcząć pomiędzy siódmym a trzydziestym dniem od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Kontrola przed upływem 7 dni wymaga zgody podatnika, a jeśli kontrola nie została wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia. Przy wszczęciu kontroli podatnika należy pouczyć o jego prawach i obowiązkach w toku kontroli.

 

zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do protokołu kontroli

Podatnik nie zgadzając się z ustaleniami kontroli może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia protokołu kontroli, przedstawić swoje uwagi, zastrzeżenia lub wyjaśnienia, a także może wskazać stosowne wnioski dowodowe. Kontrolujący ma obowiązek ustosunkować sie do stanowiska podatnika.

 

terminowego załatwienia sprawy przez urząd

Sprawa podatnika powinna zostać załatwiona bez zbędnej zwłoki, tj. nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty wszczęcia postępowania. Załatwienie sprawy w postępowaniu odwoławczym powinno nastąpić w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania odwołania przez organ odwoławczy. Każdy przypadek niezałatwienia sprawy we właściwym terminie powoduje, że organ podatkowy musi zawiadomić podatnikawraz  z podaniem przyczyny niedotrzymania terminu i wskazaniem nowego terminu załatwienia sprawy. Niezależnie od powyższego w każdej sytuacji podatnik jest uprawniony do złożenia ponaglenia do organu podatkowego wyższego stopnia lub do Ministra Finansów.

 

przywrócenia terminów procesowych

W sytuacji gdy podatnik nie dotrzyma terminu procesowego do dokonania pewnych czynności (np. upłynie termin do wniesienia odwołania) może on wystąpić do organu podatkowego z wnioskiem o jego przywrócenie. Organ podatkowy jest obowiązany przywrócić termin, jeżeli podatnik spełni łącznie trzy warunki:

a)      złoży wniosek o przywrócenie terminu w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny niedotrzymania terminu,

b)      jednocześnie dokona czynności, dla której był określony termin (np. wniesie odwołanie),

c)      uprawdopodobni, że uchybienie terminu nastąpiło bez jego winy (z przyczyn obiektywnych).

 

zaskarżenia decyzji

Podatnik jest uprawniony do wniesienia odwołania od decyzji organu podatkowego wydanej w pierwszej instancji, w terminie 14 dni od dnia doręczenia takiej decyzji. O prawie wniesienia odwołania podatnik musi bezwzględnie zostać pouczony. Odwołanie wnoszone jest do właściwego organu odwoławczego (organu wyższego stopnia) za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał decyzję. Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, wskazywać zakres żądania, będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody na poparcie twierdzeń podatnika.

W przypadku decyzji wydanej przez organ odwoławczy podatnikowi przysługuje, za pośrednictwem tego organu, prawo wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, o czym należy podatnika pouczyć.

 

Źródło: Ministerstwo Finansów http://www.finanse.mf.gov.pl